História projektu

Projekt výstavby a rekonštrukcie terminálu pre cestujúcich, ktorý bol 16. decembra 2008 spustený slávnostným poklepaním základového kameňa a ukončený v roku 2012, sa rodil niekoľko rokov.

Pôvodný odletový terminál bol postavený v roku 1970, pričom už z roku 1976 pochádza prvý návrh jeho ďalšieho rozširovania.

Reálne sa však vedenie letiskovej spoločnosti začalo tejto problematike venovať až v roku 2003 a to po nástupe masívneho rozvoja leteckej dopravy na Slovensku, kedy počet cestujúcich medziročne rástol skokovo. V roku 2004 vznikla verzia projektu, ktorý sa následne, aj keď v podstatne zmenenej podobe, realizoval.

Už na prelome rokov 2004/2005 sa východiskové parametre projektu podstatne zmenili. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa začalo pripravovať začlenenie krajiny do schengenskej zóny, z ktorého vyplývali nové nároky na odčlenenie tokov schengenských a neschengenských cestujúcich na odlete i prílete.

Letisko preto načas odložilo projekty o modernizácii hlavne odletovej haly a sústredilo sa na urýchlené vybudovanie infraštruktúry v súlade so schengenskými kritériami.

Jednalo sa predovšetkým o vybudovanie príletovej haly C (odovzdaná do užívania v júni 2006), ktorou sa zabezpečilo odčlenenie cestujúcich na prílete. Zároveň boli navrhnuté úpravy na presunutie pracoviska hraničnej kontroly tak, aby od momentu oficiálneho otvorenia vzdušných hraníc aj v odletovej hale vznikla časť bez pasovej kontroly pre cestujúcich v rámci Schengenu a časť s pasovou kontrolou pre cestujúcich odchádzajúcich mimo schengenskú zónu.

Stavebné úpravy, ktoré si vyžiadal vstup SR do Schengenu využilo letisko na dispozičné zmeny, ktoré zvýšili hodinovú priepustnosť budovy a tým v maximálnej možnej miere prispeli k väčšiemu pohodliu neustále rastúceho počtu prepravených cestujúcich na prechodné obdobie, kým prebehne plná rekonštrukcia budovy.

Okrem nevyhnutných úprav pre splnenie schengenských kritérií ďalšie úvahy o celkovej rekonštrukcii a modernizácii terminálu pre cestujúcich podstatným spôsobom ovplyvnila aj plánovaná privatizácia letiska, ktorá vrcholila na prelome rokov 2005/2006. Podľa pôvodných očakávaní by prípadnú investíciu do modernizácie budovy bol zrejme býval realizoval nový strategický partner, preto sa v roku 2005 práce na projekte zastavili.

V septembri 2006 rozhodla vlády SR o odstúpení od zmluvy o privatizácii v dôsledku nesplnenia privatizačných podmienok. Úlohou manažmentu bolo pripraviť strategický plán ďalšieho rozvoja letiska.

V rámci tohto plánu boli zoradené priority investícií, pričom na prvé miesto sa z časového i kapacitného hľadiska dostala rekonštrukcia a rozšírenie terminálu pre cestujúcich. Od poslednej verzie projektu z roku 2004 nastala najpodstatnejšia zmena v potrebe nie len modernizovať, ale predovšetkým rozšíriť budovu terminálu. Kým v roku 2004 letisko obsluhovalo menej ako 1 milión cestujúcich, v roku 2006 už to boli 2 milióny. Tým sa celková ročná kapacita budovy navýšená prístavbami a dispozičnými úpravami na približne 2 - 2,5 milióna cestujúcich za rok takmer naplnila, nehovoriac o hodinovej priepustnosti, ktorá v letných mesiacoch niekoľkokrát prekonala teoretické predpoklady. V priebehu roku 2007 boli pôvodné projekty prehodnotené a prekreslené do podoby, ktorá obsahovala dve alternatívy rozvoja. Jednou z nich bolo rozšírenie budovy smerom k terminálu všeobecného letectva , druhou bola výstavba úplne novej budovy na zelenej lúke smerom k riadiacej veži a ďalej popri odjazdovej komunikácii. Tieto dve alternatívy rozvoja terminálu pre cestujúcich boli prostredníctvom akcionára MDPT SR predložené na posúdenie vláde SR. Tá v januári 2008 rozhodla, že v prvej etape bude postačovať rozšírenie a rekonštrukcia odletového terminálu smerom k bývalému autobusovému nástupišťu a v druhej etape, pokiaľ si to nárast dopravy vyžiada, bude rozvoj letiska pokračovať smerom k dnešnej riadiacej veži. (Viac na: www.vlada.gov.sk.) 

Od rozhodnutia vlády SR o filozofii ďalšieho rozvoja bratislavského letiska sa práce na projektovej dokumentácii k 1. etape výstavby maximálne zintenzívnili. Tím zložený z architektov spoločnosti AGA Letiště, s. r. o., dlhoročných pracovníkov a špecialistov Letiska Bratislava a externých konzultantov, 4,5 mesiaca pripravoval projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Táto bola odovzdaná dňa 15. 6. 2008, pričom stavebné konanie bolo ukončené k 12. 12. 2008, kedy letisková spoločnosť získala k projektu stavebné povolenie.

Finálna podoba projektu: